ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt

Strona główna Jak załatwić sprawę

1. Reklama w pasie drogowym.

W związku ze zmianą przepisów Ustawy o drogach publicznych informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy winno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. W związku z czym, chcąc załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym a po uzyskaniu decyzji wniosek 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.
 
Stawka za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wynosi 1,80 zł/ 1m2 za każdy dzień zajęcia, zgodnie
z § 4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice.

 

Wniosek_1a Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1b Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym, montowanej prostopadle do obiektu budowlanego. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1c Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1d Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcia pasa drogowego dla istniejącej reklamy. [pobierz] [przykład]


2. Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej,
obiektów budowlanych oraz innych na prawach wyłączności w pasie drogowym.

Wniosek_2a Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia). [pobierz] [przykład]


3. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (roboty, umieszczenie infrastruktury,
umieszczenie obiektów budowlanych, kawiarenki sezonowe, stoiska, kioski, schody i inne).

Wniosek_3a Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (niezwiązanej / związanej) z potrzebami zarządzania drogami. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3b Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, znajdujących się w pasie drogowym. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3c Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do celów handlu obwoźnego.
Od dnia 29.10.2015 został wprowadzony "Regulamin przyjmowaniai rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu obwoźnego".
[pobierz] [przykład]
Wniosek_3d Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu poszerzenia przydomowego ogródka lub zagospodarowania drobną zielenią. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3e Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu budowlanego – zgodnie z definicją obiektu budowlanego wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (np. kiosk / schody i inne). [pobierz] [przykład]
Wniosek_3f Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu innego niż budowlany wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (np. kawiarenka, wystawa i inne). [pobierz] [przykład]
Wniosek_3g Wniosek o prolongatę zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (roboty, umieszczenie infrastruktury, umieszczenie obiektów budowlanych, kawiarenki sezonowe, stoiska, kioski, schody i inne). [pobierz]  
Wniosek_3h Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego.
Wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego.
[pobierz]  
Informacji udziela: Referat zajęć pasa drogowego na czas robót:
Grzybowski Krzysztof - (32) 30-08-613
Kulik Wojciech - (32) 30-08-612
Złotosz Marek - (32) 30-08-614


4. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

Wniosek_4a Wniosek o wydanie uzgodnienia o możliwości włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej. [pobierz] [przykład]
Wniosek_4b Wniosek o wydanie zezwolenia na (lokalizację / przebudowę) zjazdu. [pobierz] [przykład]
Wniosek_4c

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny
(Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy).

- Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Jeżeli wniosek zostanie złożony z krótszym wyprzedzeniem organ może odmówić wydania zezwolenia.
- Do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

[pobierz] [przykład]


5. Organizacja ruchu.

 

Wniosek_5 Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.                                           [pobierz] [przykład]


6. Odszkodowania.

Wniosek_6a Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w związku ze złym stanem pasa drogowego (ubytek, mulda, nierówności, oblodzenie, zniszczenia na skutek opadających konarów drzew). [pobierz] [przykład]
Wniosek_6b Wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w związku ze złym stanem pasa drogowego (ubytek, mulda, nierówności, oblodzenie, uszczerbek na skutek opadających konarów drzew). [pobierz] [przykład]


7. Wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-5 oraz zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wniosek_7a Wniosek o wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do ograniczeń w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych.
Proszę we wniosku o udokumentowanie celu podróży.
[pobierz] [przykład]
Wniosek_7b Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego. [pobierz] [przykład]
Wniosek_7c Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i .... wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres (miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy). [pobierz] [przykład]
Wniosek_7d Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy. [pobierz] [przykład]
Wniosek_7e Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii (III / IV / V / VI) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres (miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy). [pobierz] [przykład]
Opłatę za wydanie zezwolenia kat. I - VII (dotyczy wniosków nr 7b - 7e) należy wpłacić na konto główne ZDM Gliwice.
Przejazdy nienormatywne [GDDKiA]
Tabela kategorii zezwoleń i opłat oraz organa wydające [GDDKiA]