ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GLIWICACH
 
Strona główna o ZDM Inwestycje Kontakt

Strona główna Jak załatwić sprawę

Informacja dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1)

1. Składając wniosek, korespondencję lub inne dokumenty do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarza zawartych w złożonych dokumentach. Na skutek niepodania danych wymaganych przez ZDM sprawa, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM może zostać załatwiona z opóźnieniem, załatwiona nieprawidłowo lub nie będzie możliwa do rozpatrzenia.
2. Administratorem danych osobowych jest:
Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
- pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31, lub
- korespondencją e-mail: iod@zdm.gliwice.eu z inspektorem ochrony danych (IOD)
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
- na podstawie zapisów Artykułu 6 ust. 1 pkt a), b) i d) RODO, w celu działań przed, w trakcie i po realizacji sprawy, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM,
- na podstawie zapisów Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom, gdy jest to związane z realizacją sprawy, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do ZDM.
5. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Administrator nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
7. Właściciel danych osobowych ma prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Reklama w pasie drogowym.
W związku ze zmianą przepisów Ustawy o drogach publicznych informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy winno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. W związku z czym, chcąc załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym a po uzyskaniu decyzji wniosek 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.
 
Stawka za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wynosi 1,80 zł/ 1m2 za każdy dzień zajęcia, zgodnie
z § 4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice.

 

Wniosek_1a Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1b Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym, montowanej prostopadle do obiektu budowlanego. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1c Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1d Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcia pasa drogowego dla istniejącej reklamy. [pobierz] [przykład]


2. Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej,
obiektów budowlanych oraz innych na prawach wyłączności w pasie drogowym.

Wniosek_2a Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia). [pobierz] [przykład]


3. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (roboty, umieszczenie infrastruktury,
umieszczenie obiektów budowlanych, kawiarenki sezonowe, stoiska, kioski, schody i inne).

Wniosek_3a Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (niezwiązanej / związanej) z potrzebami zarządzania drogami. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3b Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, znajdujących się w pasie drogowym. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3c Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do celów handlu obwoźnego.
Od dnia 29.10.2015 został wprowadzony "Regulamin przyjmowaniai rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu obwoźnego".
[pobierz] [przykład]
Wniosek_3d Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu poszerzenia przydomowego ogródka lub zagospodarowania drobną zielenią. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3e Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu budowlanego – zgodnie z definicją obiektu budowlanego wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (np. kiosk / schody i inne). [pobierz] [przykład]
Wniosek_3f Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu innego niż budowlany wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (np. kawiarenka, wystawa i inne). [pobierz] [przykład]
Wniosek_3g Wniosek o prolongatę zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (roboty, umieszczenie infrastruktury, umieszczenie obiektów budowlanych, kawiarenki sezonowe, stoiska, kioski, schody i inne). [pobierz]  
Wniosek_3h Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego.
Wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego.
[pobierz]  
Informacji udziela: Referat zajęć pasa drogowego na czas robót:
Grzybowski Krzysztof - (32) 30-08-613
Kulik Wojciech - (32) 30-08-612
Złotosz Marek - (32) 30-08-614


4. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu.

Wniosek_4a Wniosek o wydanie uzgodnienia o możliwości włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej. [pobierz] [przykład]
Wniosek_4b Wniosek o wydanie zezwolenia na (lokalizację / przebudowę) zjazdu. [pobierz] [przykład]
Wniosek_4c

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny
(Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy).

- Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Jeżeli wniosek zostanie złożony z krótszym wyprzedzeniem organ może odmówić wydania zezwolenia.
- Do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

[pobierz] [przykład]


5. Organizacja ruchu.

 

Wniosek_5 Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.                                           [pobierz] [przykład]


6. Odszkodowania.

Wniosek_6a Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w związku ze złym stanem pasa drogowego (ubytek, mulda, nierówności, oblodzenie, zniszczenia na skutek opadających konarów drzew). [pobierz] [przykład]
Wniosek_6b Wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w związku ze złym stanem pasa drogowego (ubytek, mulda, nierówności, oblodzenie, uszczerbek na skutek opadających konarów drzew). [pobierz] [przykład]


7. Wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-5 oraz zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wniosek_7a Wniosek o wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do ograniczeń w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych.
Proszę we wniosku o udokumentowanie celu podróży.
[pobierz] [przykład]
Wniosek_7b Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego. [pobierz] [przykład]
Wniosek_7c Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i .... wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres (miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy). [pobierz] [przykład]
Wniosek_7d Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy. [pobierz] [przykład]
Wniosek_7e Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii (III / IV / V / VI) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres (miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy). [pobierz] [przykład]
Opłatę za wydanie zezwolenia kat. I - VII (dotyczy wniosków nr 7b - 7e) należy wpłacić na konto główne ZDM Gliwice.
Przejazdy nienormatywne [GDDKiA]
Tabela kategorii zezwoleń i opłat oraz organa wydające [GDDKiA]