bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

 

 

1. Reklama w pasie drogowym

W związku ze zmianą przepisów Ustawy o drogach publicznych informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. Aby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. Po jego uzyskaniu należy złożyć wniosek 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.
Opłata za zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia reklamy naliczana jest w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Gliwice nr XLI/844/2022 z dnia 10 listopada 2022 r., zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Gliwice nr XXXI/648/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 17 listopada 2022 r. poz. 7339). Obecnie stawka za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wynosi 3,50 zł/ 1m2 za każdy dzień zajęcia.
Wniosek_1a Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1b Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym, montowanej prostopadle do obiektu budowlanego. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1c Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1d Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcia pasa drogowego dla istniejącej reklamy. [pobierz] [przykład]
Klauzula RODO - Reklama w pasie drogowym [pobierz]

 

2. Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz innych na prawach wyłączności w pasie drogowym

Wniosek_2a Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia). [pobierz] [przykład]
Klauzula RODO - Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz innych na prawach wyłączności w pasie drogowym [pobierz]3. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (roboty, umieszczenie infrastruktury, umieszczenie obiektów budowlanych, kawiarenki sezonowe, stoiska, kioski, schody, kontenery i inne)

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXI/648/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XLI/844/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice.
Wniosek_3a Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (niezwiązanej / związanej) z potrzebami zarządzania drogami. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3b Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, znajdujących się w pasie drogowym. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3c Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do celów handlu obwoźnego.
Od dnia 10.06.2024 zostały wprowadzone zmiany do "Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu obwoźnego".
[pobierz] [przykład]
Wniosek_3d Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu poszerzenia przydomowego ogródka lub zagospodarowania drobną zielenią. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3e Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu budowlanego – zgodnie z definicją obiektu budowlanego wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (np. kiosk, schody i inne). [pobierz] [przykład]
Wniosek_3f Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu innego niż budowlany wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (np. kawiarenka, wystawa i inne). [pobierz] [przykład]
Wniosek_3g Wniosek o prolongatę zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (roboty, umieszczenie infrastruktury, umieszczenie obiektów budowlanych, kawiarenki sezonowe, stoiska, kioski, schody i inne). [pobierz]  
Wniosek_3h Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego.
Wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego
Informacji udziela:
Referat zajęć pasa drogowego na czas robót:

Grzybowski Krzysztof - (32) 30-08-613
Złotosz Marek - (32) 30-08-614
[pobierz]  
Klauzula RODO - Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego [pobierz]

 

4. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wniosek_4a Wniosek o wydanie uzgodnienia o możliwości włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej. [pobierz] [przykład]
Wniosek_4b Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu. [pobierz] [przykład]
Wniosek_4c Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy.
Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie organ może odmówić wydania zezwolenia.
Do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.
[pobierz] [przykład]
Klauzula RODO - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu [pobierz]


5. Organizacja ruchu

Wniosek_5 Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.                                           [pobierz] [przykład]
Klauzula RODO - Organizacja ruchu [pobierz]


6. Odszkodowania

Wniosek_6a Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu ze względu na zły stan pasa drogowego np. ubytek, mulda, nierówności, oblodzenie, zniszczenia na skutek opadających konarów drzew. [pobierz] [przykład]
Wniosek_6b Wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ze względu na zły stan pasa drogowego np. ubytek, mulda, nierówności, oblodzenie, uszczerbek na skutek opadających konarów drzew. [pobierz] [przykład]
Klauzula RODO - Odszkodowania [pobierz]


7. Wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-5 oraz zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek_7a Wniosek o wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do ograniczeń w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych.
We wniosku należy udokumentować cel podróży.
[pobierz] [przykład]
Wniosek_7b Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii V (dawniej VII) na przejazd pojazdu nienormatywnego. [pobierz] [przykład]
Wniosek_7c Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I (dawniej II) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy. [pobierz]

[przykład]

Wniosek_7d Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II (dawniej III / IV / V / VI) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres (miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy). [pobierz] [przykład]
Wniosek_7e Wniosek o wydanie identyfikatora upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-1 umieszczonych w Strefie Ograniczonej Dostępności na starówce w Gliwicach. [pobierz] [przykład]
Opłatę za wydanie zezwolenia kat. I - V (dotyczy wniosków nr 7b - 7d) należy wpłacić na konto dochodowe ZDM Gliwice: 22 1160 2202 0000 0005 0732 6704 Banku Millennium
Przypominamy, że w określonych przypadkach występuje konieczność dokonania opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Wówczas kontrahent powinien dostarczyć potwierdzenie dokonania tej wpłaty na rachunek opłat skarbowych Urzędu Miejskiego o numerze: 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055 Banku Millennium
Przejazdy nienormatywne [GDDKiA]
Tabela kategorii zezwoleń i opłat oraz organa wydające [GDDKiA]
Klauzula RODO - Wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-5 [pobierz]
Klauzula RODO - Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego [pobierz]


8. Formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19

na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019
WNIOSEK O ODSTĄPIENIE OD DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA CZAS POGORSZENIA SYTUACJI FINANSOWEJ na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU ODDANIA NIERUCHOMOŚCI W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYTKOWANIE, PRZYPADAJĄCYCH ZA OKRES STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU ODDANIA NIERUCHOMOŚCI W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYTKOWANIE, PRZYPADAJĄCYCH ZA OKRES STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020
WNIOSEK O ODSTĄPIENIE OD DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA CZAS POGORSZENIA SYTUACJI FINANSOWEJ na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU ODDANIA NIERUCHOMOŚCI W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYTKOWANIE, PRZYPADAJĄCYCH ZA OKRES STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19

 

strzałka