bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Przegląd drzewostanu w pasach drogowych

drzewya wycinka
drzewa wycinka
drzewa wycinka

Przez cały rok, cyklicznie na terenie Gliwic prowadzony jest przegląd stanu drzew. Niektóre z nich wymagają jedynie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usuwaniu gałęzi obumarłych, nadłamanych, usuwaniu jemioły czy korygowaniu statyki. Niestety, w pasach drogowych są i takie drzewa, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych lub kierowców i ich pojazdów.  Dlatego niezbędna jest nie tylko ich pielęgnacja, ale zachodzi bezwzględna potrzeba usuwania tych, które mogłyby doprowadzić do nieszczęśliwych zdarzeń.
Zanim zostaną wycięte, konieczna jest długa i żmudna procedura, którą wieńczy uzyskanie decyzji na ich usunięcie. Droga ta rozpoczyna się od oceny - w czasie przeglądu drzew – ich stanu fitosanitarnego, czyli  uzyskania informacji o uszkodzeniach drzew, ubytkach, zgniliznach, posuszu.
Kolejny krok polega na przygotowaniu i skierowaniu wniosku wraz z opisem stanu fitosanitarnego drzew. Do wniosku dołączane są zdjęcia, mapa z drzewami zaznaczonymi do wycinki, a także określony musi zostać plan nasadzeń zastępczych z wyznaczeniem lokalizacji i gatunku drzew. Dokument staje się podstawą dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego do przyjazdu na miejsce i przeprowadzenia wizji w terenie. W ten sposób dokonują własnej, niezależnej oceny stanu drzew. Następnie przygotowywany jest projekt decyzji, który przekazany zostaje do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a ta przeprowadza kolejną weryfikację. Ostatnim krokiem jest wydanie decyzji (przez Urząd Marszałkowski) zezwalającej na usunięcie drzew.
Taki właśnie dokument, upoważnia do wycinki jak na przykład tej, która przeprowadzona zostanie na ul. Ligockiej, gdzie spośród rosnących przy niej drzew – 44 są martwe, zamierające lub posiadające liczne wypróchnienia u podstawy korony, a to z kolei stwarza ryzyko złamania pnia. W najbliższych miesiącach zastąpi je osika. Nasadzonych zostanie 90 sztuk tego gatunku. Na odcinku ul. Knurowskiej w zamian za 15 drzew, które w części już zamierają lub posiadają liczne wypróchnienia u podstawy korony, posadzone zostaną – 54 lipy drobnolistne. W najbliższym czasie zabiegi pielęgnacyjne lub związane z usuwaniem drzew przeprowadzone zostaną także na ul. Drzymały, Nadbrzeżnej, Niedurnego, Parkowej, Pod Borem, Rolników i Św. Jacka.