bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger


RODO - informacje

Informacja dla osób fizycznych wynikająca z Rozporządzenia Europejskiego i Rady (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016 nr 119.1).

 1. Składając wniosek, korespondencję lub inne dokumenty do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych zawartych w złożonych dokumentach. Na skutek niepodania danych wymaganych przez Zarząd Dróg Miejskich sprawa, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się, może zostać załatwiona z opóźnieniem, załatwiona nieprawidłowo lub nie będzie możliwa do rozpatrzenia.
 2. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31.
 3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się:
  - pisemnie na adres: Zarząd Dróg Miejskich, 44-121 Gliwice ul. Płowiecka 31,
  - korespondencją e-mail: iod@zdm.gliwice.eu z inspektorem ochrony danych (IOD).
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:
  - na podstawie zapisów artykułu 6 ust. 1 pkt a), b) i d) RODO, w celu działań przed, w trakcie i po realizacji sprawy, z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do Zarządu Dróg Miejskich,
  - na podstawie zapisów Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, w celu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym odbiorcom, gdy jest to związane z realizacją sprawy z jaką Pan/Pani zwrócił/a się do Zarządu Dróg Miejskich.
 6. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Administrator nie stosuje profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 8. Właściciel danych osobowych ma prawo do:
  - żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

1. Reklama w pasie drogowym

W związku ze zmianą przepisów Ustawy o drogach publicznych informujemy, że każde zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy powinno być poprzedzone uzyskaniem zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. Aby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek 1a lub 1b dotyczący wydania zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. Po jego uzyskaniu należy złożyć wniosek 1c dotyczący zajęcia pasa drogowego.
Stawka za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy wynosi 1,80 zł/ 1m2 za każdy dzień zajęcia, zgodnie z § 4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice.
Wniosek_1a Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1b Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklamy w pasie drogowym, montowanej prostopadle do obiektu budowlanego. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1c Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa d title="Przykład_1a (1,82MB,PDF)"rogowego w celu umieszczenia reklamy. [pobierz] [przykład]
Wniosek_1d Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcia pasa drogowego dla istniejącej reklamy. [pobierz] [przykład]

 

2. Lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych oraz innych na prawach wyłączności w pasie drogowym

Wniosek_2a Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami (do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia). [pobierz] [przyklad]3. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (roboty, umieszczenie infrastruktury, umieszczenie obiektów budowlanych, kawiarenki sezonowe, stoiska, kioski, schody, kontenery i inne)

Opłata za zajęcie pasa drogowego jest naliczana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach nr XX/528/2004 z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice.
Wniosek_3a Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (niezwiązanej / związanej) z potrzebami zarządzania drogami. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3b Zgłoszenie awarii urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, znajdujących się w pasie drogowym. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3c Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do celów handlu obwoźnego.
Od dnia 31.05.2019 zostały wprowadzone zmiany do "Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania wniosków na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu obwoźnego".
[pobierz] [przykład]
Wniosek_3d Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu poszerzenia przydomowego ogródka lub zagospodarowania drobną zielenią. [pobierz] [przykład]
Wniosek_3e Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu budowlanego – zgodnie z definicją obiektu budowlanego wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (np. kiosk, schody i inne). [pobierz] [przykład]
Wniosek_3f Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nowego lub dla istniejącego obiektu innego niż budowlany wg ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (np. kawiarenka, wystawa i inne). [pobierz] [przykład]
Wniosek_3g Wniosek o prolongatę zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (roboty, umieszczenie infrastruktury, umieszczenie obiektów budowlanych, kawiarenki sezonowe, stoiska, kioski, schody i inne). [pobierz]  
Wniosek_3h Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego.
Wysokość rocznych stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego
Informacji udziela:
Referat zajęć pasa drogowego na czas robót:

Grzybowski Krzysztof - (32) 30-08-613
Złotosz Marek - (32) 30-08-614
[pobierz]  

 

4. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wniosek_4a Wniosek o wydanie uzgodnienia o możliwości włączenia ruchu drogowego z działki do drogi publicznej. [pobierz] [przykład]
Wniosek_4b Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu. [pobierz] [przykład]
Wniosek_4c Wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie drogi w sposób szczególny: zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy.
Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Jeżeli wniosek zostanie złożony po tym terminie organ może odmówić wydania zezwolenia.
Do wniosku należy załączyć zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.
[pobierz] [przykład]


5. Organizacja ruchu

Wniosek_5 Wniosek o zatwierdzenie organizacji ruchu.                                           [pobierz] [przyklad]


6. Odszkodowania

Wniosek_6a Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu ze względu na zły stan pasa drogowego np. ubytek, mulda, nierówności, oblodzenie, zniszczenia na skutek opadających konarów drzew. [pobierz] [przykład]
Wniosek_6b Wniosek o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu ze względu na zły stan pasa drogowego np. ubytek, mulda, nierówności, oblodzenie, uszczerbek na skutek opadających konarów drzew. [pobierz] [przykład]


7. Wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-5 oraz zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wniosek_7a Wniosek o wydanie zezwolenia upoważniającego do niestosowania się do ograniczeń w ruchu drogowym pojazdów ciężarowych.
We wniosku należy udokumentować cel podróży.
[pobierz] [przykład]
Wniosek_7b Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii V (dawniej VII) na przejazd pojazdu nienormatywnego. [pobierz] [przykład]
Wniosek_7c Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I (dawniej II) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy. [pobierz]

[przykład]

Wniosek_7d Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II (dawniej III / IV / V / VI) na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres (miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy). [pobierz] [przykład]
Wniosek_7e Wniosek o wydanie identyfikatora upoważniającego do niestosowania się do znaków drogowych B-1 umieszczonych w Strefie Ograniczonej Dostępności na starówce w Gliwicach. [pobierz]  
Opłatę za wydanie zezwolenia kat. I - V (dotyczy wniosków nr 7b - 7d) należy wpłacić na konto dochodowe ZDM Gliwice.
Przejazdy nienormatywne [GDDKiA]
Tabela kategorii zezwoleń i opłat oraz organa wydające [GDDKiA]


8. Formularze dla przedsiębiorców starających się o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w związku z COVID-19

na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019
WNIOSEK O ODSTĄPIENIE OD DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA CZAS POGORSZENIA SYTUACJI FINANSOWEJ na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU ODDANIA NIERUCHOMOŚCI W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYTKOWANIE, PRZYPADAJĄCYCH ZA OKRES STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 kwietnia 2019
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU ODDANIA NIERUCHOMOŚCI W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYTKOWANIE, PRZYPADAJĄCYCH ZA OKRES STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19 dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 1 stycznia 2020
WNIOSEK O ODSTĄPIENIE OD DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ZA CZAS POGORSZENIA SYTUACJI FINANSOWEJ na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19
WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z TYTUŁU ODDANIA NIERUCHOMOŚCI W NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYTKOWANIE, PRZYPADAJĄCYCH ZA OKRES STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO ALBO STANU EPIDEMII na podstawie Uchwały Rady Miasta w Gliwicach nr XIV/243/2020 z dnia 23.04.2020 r. w związku z COVID-19

 

strzałka