bip

ue

disabled_persons

 

facebook

deaf_personscontrastfont_smallerfont_bigger

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I

projekt-1
Nazwa Programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer i nazwa priorytetu VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Numer i nazwa działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 35 545 073,41 PLN
Kwota wsparcia 24 068 497,31 PLN
Okres realizacji 30.05.2011 r. - 30.06.2013 r.
Jednostka prowadząca Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem projektu jest inwestycja Miasta Gliwice pod nazwą: „Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I”. Projektem objęte zostaną skrzyżowania w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich przebiegających przez Gliwice. Celem ogólnym projektu jest usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta Gliwice. Wdrożenie systemu automatyczno-dynamicznego sterowania ruchem na terenie Gliwic zapewni zwiększenie przepustowości kluczowych odcinków dróg miejskich oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu i wpłynie na skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska.

Projekt obejmuje swoim zakresem modernizację istniejącej infrastruktury, a także uruchomienie nowych funkcjonalności, które pozwolą na globalne zarządzanie wszystkimi systemami sterowania ruchem w obrębie miasta Gliwice. Rozwiązania automatyczne tego typu nazywane są Inteligentnymi Systemami Transportowymi ITS (Intelligent Transportation System). Opracowany dla Gliwic system jest nowatorskim rozwiązaniem opartym o układ dynamiczno-automatyczny wzbudzany przez analityków ruchu, którzy definiują w systemie zdarzenia nagłe i jednorazowe powstałe w ruchu pojazdów. Główny Inżynier Ruchu ostatecznie zatwierdza i wprowadza zmiany koordynacyjne. Jako analityków ruchu za pośrednictwem telepracy przewidziano opiekunów dzieci (niepełnosprawnych) wykluczonych zawodowo z powodu sprawowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

Informacje dotyczące programu: https://www.pois.gov.pl/

 

 

 

Budowa odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach – Zachodnia część obwodnicy miasta

projekt-2
Nazwa programu Operacyjnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa IV „Infrastruktura drogowa dla miast”
Numer i nazwa działania Działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 152.556.188,22 PLN
Kwota wsparcia 116.729.909,79 PLN
Okres realizacji 22.09.2009 – 15.11.2019
Jednostka realizująca projekt Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej Gliwic i wyprowadzenie ruchu ciężarowego poza obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz skomunikowanie terenów inwestycyjnych położonych w specjalnej strefie ekonomicznej, a także zaplanowanych w sąsiedztwie obwodnicy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę dwupasowej, jednojezdniowej drogi od skrzyżowania ulicy Daszyńskiego do węzła w ulicy Rybnickiej wraz jej poszerzeniem w rejonie skrzyżowań do dwóch jezdni. Stanowi ona kolejną cześć obwodnicy miasta. Wskaźnik produktu przewidziany do realizacji w projekcie:
• całkowita długość wybudowanych dróg krajowych: 3,2 km,
• długość rozbudowanej ul. Rybnickiej (obecnie DK 78): 0,6 km
Rezultatem projektu będzie nowa infrastruktura drogowa w ciągu zmienionego przebiegu DK 78, która pełni ważną rolę komunikacyjną w Gliwicach. Nowa infrastruktura zapewni dojazd do terenów inwestycyjnych, co jest warunkiem ich wykorzystania, oraz poprawi warunki ruchu w śródmieściu Gliwic. Zgodnie z przeprowadzoną analizą ruchu inwestycja przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności pracy eksploatacyjnej samochodów i czasu przejazdu.

Informacja:
Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Informacje o możliwości przekazania Instytucji Zarządzającej POIiŚ ewentualnych sygnałów o nieprawidłowościach znajdują się pod adresem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza na stronie https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.
Co należy zgłaszać:
Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

 

 

Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II.

projekt-3
Nazwa programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa priorytetu IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Numer i nazwa działania 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Źródło dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Budżet całkowity projektu 29 872 609,19 PLN
Kwota wsparcia 25 391 717,82 PLN
Okres realizacji 23.11.2015 r. – 30.06.2019 r.
Jednostka realizująca projekt Zarząd Dróg Miejskich

Przedmiotem zadania jest realizacja drugiego etapu projektu polegającego na rozbudowie systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych. Realizacja pierwszego etapu projektu została pomyślnie zakończona w 2013 r.

Zarząd Dróg Miejski w Gliwicach po roku od uruchomienia produktów pierwszego etapu zadania zdiagnozował elementy, które należy rozbudować, a także zidentyfikował nowe rozwiązania, które zwiększą funkcjonalność działania systemu. W ramach niniejszego projektu wdrożono następujące funkcjonalności systemu:

1. Nadawanie priorytetu zielonego światła dla pojazdów komunikacji zbiorowej.
2. Uprzywilejowanie pojazdów służb ratowniczych przejeżdżających przez skrzyżowania wyposażone w sygnalizacje świetlne.
3. Rozbudowa systemu informacji drogowej dla kierujących, poprzez znaki zmiennej treści, radio CB oraz radio do komunikacji technicznej dla służb utrzymaniowych.
4. Wprowadzenie mobilnej aplikacji informacyjnej dla użytkowników ruchu drogowego.
5. Rozbudowa systemu punktów pomiaru ruchu wraz z identyfikacją pojazdów oraz wdrożenie na podstawie uzyskanych danych z systemu identyfikacji, czasów przejazdu.
6. Rozbudowa monitoringu skrzyżowań wraz z analityką obrazu wideo informującą automatycznie o niebezpiecznych zdarzeniach drogowych.
7. Rozbudowa systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych na terenie miasta.
8. Rozbudowa systemu meteorologicznego.
9. Wprowadzenie systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na wlotach do miasta.
10. Dostarczenie mobilnego Centrum Sterowania Ruchem.

Dodatkowe informacje na temat projektu znaleźć można: www.its.gliwice.eu

strzałka